Barns medvirkning

"Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet" (Barnehageloven§ 3 barns rett til medvirkning)

Vi tar utgangspunt i barns uttrykksmåter, lytter til og prøver å forstå deres kroppsspråk. Vi er tilstede for og med barna til enhver tid, og tar deres synspunkter og intensjoner på alvor.

Gjennom et nært samarbeid mellom barn og voksen kommer vi sammen fram til hva vi skal gjøre, hvordan og hvilke metoder vi skal bruke for å gjennomføre deres ønsker i hverdagen.

Det vil selvfølgelig være forskjell på småbarnsavelingene og storbarnsavdelingen på hvordan vi lar barna få ta del i planleggingen av sin hverdag. Vi som voksne i barnehagen må være bevisst på deres uttrykksmåter for å best mulig ta barnet på alvor og gjøre det synlig for barnet at det har tatt del i planlegging av hverdagen sin.