Styret i Bjerkås barnehage 2018-2019

Styret i Bjerkås barnehage

Leder: Trygve W. Jordheim

Nestleder: Marie Hovstein Beck

Økonomiansvarlig: Eivind Saga

Vedlikeholdsansvarlig: Stine Thysnes Roset

PBL-/PiA-kontakt: Simen Abrahamsen

Styret består av fem foreldre som velges for to år av gangen, samt daglig leder. Styret har møte om lag én gang i måneden og tar beslutninger knyttet til barnehagens drift i samråd med daglig leder. Styrets arbeid og mandat er beskrevet i punkt 4 i vedtektene.

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldre og ansatte er representert med like mange medlemmer i utvalget. Foreldrerepresentantene velges av foreldrerådsmøtet for ett år av gangen.

 

Alle foreldrene i barnehagen innkalles til foreldrerådsmøte én gang i året. Her kan alle fremme forslag om vedtektsendring og diskutere ting rundt barnehagens drift. Foreldrerådet er beskrevet i punkt 7 i vedtektene.